Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]


****************************************************************************************************************************************

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

24 Μαρτίου 2017

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΗ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΧΙΤΖΑΜΠ;

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΗ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΧΙΤΖΑΜΠ;
--------


Εις την Αίγυπτον του 1940 όλες, ακόμη και οι θρησκευόμενες, γυναίκες της μεσαίας και της ανωτέρας τάξεως δεν έφερον κάποιου είδους κάλυψιν της κεφαλής διότι την θεωρούσαν παλαιομοδίτικην.
Ο εκσυγχρονισμός έβαινε καλώς και αργότερον το καθεστώς Mubarak απέδωσε ωρισμένα κοινωνικά δικαιώματα στις γυναίκες, όμως μία ανερχομένη λαϊκή κουλτούρα "αποφιλελευθεροποιήσεως - illiberalization" τα εροκάνισε.
Μετά την ήτταν της Αιγύπτου το 1967 τα έγκατα της Ισλαμικής λαϊκής ψυχής αντέδρασαν με ένα τυπικόν διά την Φιλοσοφίαν της Ιστορίας "κίνημα αρχαϊσμού" και από το 1970 οι γυναίκες άρχισαν να καλύπτονται. Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι εξέφρασαν το λαϊκόν αυτό αίσθημα, τα χρήματα του Σαουδαραβικού Βαχαβισμού το εβοήθησαν και στην πρωτοπορείαν του ετέθησαν οι μορφωμένες γυναίκες των πανεπιστημίων που εκήρυξαν το κίνημα επανακαλύψεως - re-veiling movement, το οποίον κατέλαβε τα πάντα μετά τον πόλεμον του 1973» Την διαδικασίαν αυτήν περιέγραψε η Leila Ahmed εις το βιβλίον της «A Quiet Revolution: The Veil's Resurgence, from the Middle East to America»  (Yale, 2012).

Σήμερον η οπισθοδρόμησις έχει πλήρως ολοκληρωθεί! Το αιγυπτιακόν κορυφαίον ιερονομοθετικόν όργανον, το οποίον είναι κρατικόν ίδρυμα συνδεδεμένον με το υπουργείον Δικαιοσύνης και αρμόδιον διά την έκδοσιν φετφάδων προς αυθεντικήν διευκρίνησιν οιουδήποτε ζητήματος, είναι το Dar al-Ifta al-Misriyyah. Τούτο εις τον πρόσφατον φετφά όπου ορίζει την συμπεριφοράν των Μωαμεθανών που κατοικούν εις μη-Μωαμεθανικάς χώρας, τον Fatawa - What is the fine line between integration and dissolving in non Muslim countries? αναφέρει: As for the issue of hijab, it is obligatory on adult Muslim women and the woman is not permitted to take off her hijab unless she fears harm on herself or her family.
Ως προς το ζήτημα του Χιτζάμπ, τούτο  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ διά τας ενηλίκους Μωαμεθανάς και η γυναίκα δεν επιτρέπεται να το βγάζη εκτός εάν υπάρχει κίνδυνος δι' αυτήν ή την οικογένειάν της.


Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ RE-VEILING MOVEMENT


Οι κοσμοπολιτικές θρησκείες έχουν εξάρσεις και υφέσεις οι οποίες αναδύονται από τα σκοτεινά βάθη της ασυνειδήτου συλλογικής ψυχής των πληθυσμών και οι διανοούμενοι, ως ο Sayyid Qutb, και οι πολιτικοί απλώς τας εκφράζουν. Τα κινήματα εκσυγχρονισμού του Ισλάμ, ως ο Κεμαλισμός, απέτυχον όλα διότι η ψυχή του Ισλάμ αντιθέτως από την χριστιανικήν ψυχήν στερείται κάθε δυνατότητος εξελίξεως, επομένως το Ισλάμ είναι υποχρεωμένον να αντιδρά με κινήματα αρχαϊσμού. 

Από του 1950 ζώμεν μίαν έξαρσιν του Ισλάμ. Η ψυχή του Ισλάμ γνωρίζει μόνον να κερδίζη, να καταπατά τους άλλους, να είναι πάντα ο νικητής, ο Χαλίφης, κι ο άλλος ο ραγιάς. Αυτό δεν αλλάζει, και είναι εξ άλλου πεποίθησις θεολογική ότι ο χειρότερος Μωαμεθανός είναι πολύ καλύτερος από τον καλύτερον άπιστον. Ο Μωαμεθανός δεν κατανοεί ούτε την έννοιαν της ισότητος και της ανεκτικότητος κι ούτε πολλώ μάλλον ότι είναι δυνατόν στην ζωήν επίσης να χάνης. Όταν χάνει και πληγώνεται ο ανδρισμός του (εννοούμε το συναίσθημα, ουχί το φύλον) ο Μωαμεθανός αλλόφρων και πλήρης οργής επιθυμεί να σώση την τιμήν του και κατά το Ισλάμ το μόνον που σώζει την τιμήν είναι ο φόνος.
Τούτο εκφράζεται εναργώς στο Ισλαμικόν δίκαιον με την έννοιαν του "ανταποδοτικού φόνου". Επομένως η από του 1950 έξαρσις του Ισλάμ εξεφράσθη με μίαν ισχυράν κίνησιν αρχαϊσμού η οποία χρησιμοποιεί τους τρόπους τους αρχεγόνους του Ισλάμ, της εποχής του Προφήτου, όπου τα πράγματα εδιόρθωνε ο φόνος.
Εις την Αίγυπτον ο Σαντάτ υπέκυψε στο κίνημα αρχαϊσμού και κατέστησε την Μουσουλμανικήν αδελφότητα συνεταίρον του κράτους, όμως αυτό δεν εθεωρήθη αρκετόν και ούτως εδολοφονήθη. Εντός αυτής της ατμοσφαίρας η Τρομοκρατία, η κατατρομοκράτησις και ο φόνος του απίστου προέκυψε ως κάτι φυσικόν και συνάμα θεολογικώς καταξιωμένον. Οι μορφωμένες γυναίκες ησθάνθησαν όλα αυτά να αναδύονται από την ψυχήν τους και απετέλεσαν την ορατήν κεφαλήν του κινήματος. Και τούτο είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνον διότι η εξημμένη γυναικεία ψυχή δεν γνωρίζει χαλινόν.

Διατί η ἐξαφθεῖσα νεαρά φέρει το βέλο; 


Ουχί φυσικά ως ισχυρίζεται από θρησκευτικότητα, αιδημοσύνη ή σεμνότητα. Αυτά είναι αστείες δικαιολογίες και το γνωρίζει και το γνωρίζω και μόνον οι Ισλαμόφιλοι κοινωνιολόγοι προσπαθούν ατέχνως να τις πιστεύσουν.
Ως παρατηρεί η Leila Ahmed: the Western meanings of the veil inspired the movement, το κίνημα της επανακαλύψεως είχε αυτήν την έμπνευσιν από την Δυτικήν έννοιαν του βέλου και αποτελεί a form of Islamic and anti-Western identification, μίαν μορφήν επιδείξεως Ισλαμικής και αντι-Δυτικής ταυτότητος. Δι' αυτές το βέλο είναι ένας τρόπος απορρίψεως του υλισμού του Δυτικού καπιταλισμού. For them the veil is a way of rejecting the materialism of Western capitalism.

Ως λέγει ο Jean-Paul Carvalho , το βέλο αποτελεί social signalling, τουτέστιν "κοινωνικήν διακήρυξιν" και η από του 1970 κίνησις της καλύψεως είχε "την επιθυμίαν να δηλώση ότι η φέρουσα αυτό γυναίκα ανθίσται στην ενσωμάτωσιν των κοσμικών αξιών των εμπεδωμένων στην Δυτικήν κοινωνίαν και των πολιτιστικών προτύπων του κοσμικού τρόπου ζωής και της θρησκευτικώς απηγορευμένης συμπεριφοράς", the desire to resist the transmission of secular values 'embedded' in Western cultural representations of secular lifestyles and religiously prohibited behaviour.

Τα ανωτέρω αποτελούν την "θεωρίαν της πολιτιστικής αντιστάσεως - theory of cultural resistance" εξηγήσεως της σημερινής επανακαλύψεως. Όμως και αυτή δεν είναι αρκετή. Η νεαρά ήτο δυνατόν να είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς να το φωνάζη. Ο καθείς άνθρωπος στην ευρωπαϊκήν κοινωνίαν έχει τας ιδέας του όμως ολίγοι τις φορούν ως κονκάρδα στο πέτο κι ακόμη ολιγώτεροι ως ιδιαιτέραν ενδυμασίαν!

Η Μωαμεθανίς εφόρεσε το βέλο λόγω της σημασίας που εγώ δίδω εις αυτό, του Western meaning του! Ο Ευρωπαίος έχει συνδέσει το Ισλάμ το μεσαιωνικόν, το επιθετικόν, το κατακτητικόν, με το βέλο κι αν του ζητήσωμε να μας το δείξη με μίαν εικόνα θα εκλέξη την φιγούρα της γυναικός που είναι obumbrata et velata. Επειδή λοιπόν εγώ το βέλο το έχω συνδέσει με το Ισλάμ των Εναρέτων Χαλιφών το οποίον με μία σφαλιάρα εκρήμνισε όλον τον Ελληνορρωμαϊκόν κόσμον, διά τούτο η νεαρά το φέρει ως μίαν επιθετικήν κίνησιν απέναντί μου, εκφράζουσα βιαίως την θέλησίν της να κατακρημνίση την άπιστον κοινωνίαν της Ευρώπης, την οποίαν θεωρεί ως "ηθικώς διαφθείρουσαν", Veiling as an expression of opposition to the morally corrupting cultural influences of the West (Jean-Paul Carvalho).
Επομένως το βέλο σημαίνει επιθετικήν και επιδεικτικήν άρνησιν εντάξεως και ενσωματώσεως στην Ευρωπαϊκήν κοινωνίαν. Οπότε είναι απολύτως ορθή η άποψις όσων ενοχλούνται από την θέαν του βέλου και βλέπουν όπισθεν αυτού έναν εχθρόν της Δυτικής κοινωνίας και έναν τρομοκράτην. Ατυχώς, ούτως έχουν τα πράγματα! Το βέλο είναι σύμβολον εχθροπαθείας!
     
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
--------------------

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ Η ΜΩΑΜΕΘΑΝΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ Η ΜΩΑΜΕΘΑΝΗ
 -----------

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ:
ΑΣ ΑΚΟΥΣΕΙ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
-----


ΜΕΡΟΣ Α´

==Ἡ Ἑλληνικὴ σημαία εἶναι τὸ Σύμβολον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τὸ σημερινὸν Σύμβολον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καὶ δικαιοῦται καὶ ἠθικὰ καὶ λογικὰ νὰ τὴν ὑψώνει μόνον -Ναί, μόνον- ὅποιος εἶναι ἀποφασισμένος νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν ὕπαρξίν του ἔναντι οἱασδήποτε ἐπιβουλῆς!

==Ὁ δὲ ὑπερασπιστὴς αὐτὸς ΔΕΝ εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι Μωαμεθανός, διότι ὁ Μωαμεθανὸς ἔχει κορώνα στὸ κεφάλι του τὶς προσταγὲς τοῦ Κορανίου περὶ βιαίας ἐντάξεως τῆς ὑφηλίου ὅλης στὸν Οἶκο τοῦ Ἰσλάμ!

==Ἄφρονες ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ δώσατε στὴν Μωαμεθανὴ τὴν σημαία πεῖτε μου: Στὸν νέο ἐπὶ θύραις Ἑλληνο-μωαμεθανικὸ πόλεμο ἡ νεαρὰ τί ἆραγε θὰ πράξῃ;

==Ἂς ξαναζήσουμε, κοπέλα μου,τὸν πρῶτον Ἑλληνο-μωαμεθανικὸν πόλεμον, τότε, τὸ 634, ὅπου ὁ Χαλίφης Ἀβουβάχαρ κατέκτησε τὴν Συρία, τὴν Ἑλληνικὴ Ἀνατολή, καὶ τὸ Ἑλληνικὸ αἷμα ἔφθασε ἕως τοῦ χαλινοῦ τῶν ἵππων καὶ ψαλίδισε μιὰ γιὰ πάντα τὰ ὅρια καὶ τὴν ζωὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ποὺ ἔκτοτε ἀγωνίζεται ἀπεγνωσμένα νὰ ἀναπνεύσῃ! Ἐσὺ νεαρὰ μαθήτρια ποὺ τόλμησες νὰ σηκώσης τὸ σημερινὸν  Σύμβολονν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ ποιοῦ τὸ μέρος θὰ ἤσουν;;;
Τώρα, στὸν νέον ἐρχόμενον  Ἑλληνο-μωαμεθανικὸν πόλεμον, κοπέλα μου,  μὲ ποιοῦ τὸ μέρος θὰ εἶσαι;;;

==Ἕλληνες ἐκπαιδευτικοί! Λυποῦμαι διὰ τὴν ἀφροσύνην σας καὶ τὸν ἐκ μέρους σας ἐξευτελισμὸν τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβόλου! Σᾶς θεωρῶ ἀναξίους τοῦ ὑψηλοῦ ἔργου ποὺ σᾶς ἀνέθεσε ἡ Πολιτεία!

ΜΕΡΟΣ Β´

Λέγουν οἱ ἀπερίσκεπτοι καὶ ἀνόητοι:

==Μπορεῖ ἡ κοπέλα νὰ αἰσθάνεται ὅτι ἔχει Ἑλληνικὴ συνείδησι:

Ἂν εἶναι ἔτσι, ἂς μὴν ἀποτάξῃ ἐπισήμως τὸν Μωαμεθανισμόν, διότι τότε οἱ Μωαμεθανοὶ θὰ τὴν δολοφονήσουν [Βασικὸς κανὼν τῆς καταστροφικῆς θρησκείας τοῦ Μωαμεθανισμοῦ, ἐνθρονισμένος μάλιστα σὲ συντάγματα ἰσλαμικῶν κρατῶν, εἶναι ὁ φόνος τοῦ ἀποστάτου -τόσο καλά!], ὄχι! Ὅμως, ἀφοῦ αἰσθάνεται ὅτι ἔχει Ἑλληνικὴ συνείδησι ΟΦΕΙΛΕΙ νὰ βγάλῃ ἀπὸ ἐπάνω της τὰ Μωαμεθανικὰ Σύμβολα, τὸ Χιτζάμπ κι ὅλα τὰ ἄλλα καὶ νὰ ντυθῇ ὅπως οἱ συμμαθήτριές της! Νὰ μὴν διακρίνεται!
Διατί ΔΕΝ τὸ ἔπραξε; Μία καὶ μόνη λογικὴ ἀπάντησις χωρεῖ ἐδῶ: Διότι ἁπλούστατα ἔχει Μωαμεθανικὴν συνείδησιν, διότι ὁ Μωαμεθανισμὸς εἶναι ἐθνικὴ συνείδησις ἐπειδὴ ὡς κοσμοπολιτικὴ θρησκεία εἶναι οἱονεὶ ἐθνισμός! Αἰσθάνεται ὅτι τὴν ἀντιπροσωπεύει τὸ Χιτζάμπ! Τὸ ἄκουσες ἀνόητε;

==Καλύτεροι ἤμαστε ἐμεῖς ποὺ ἤμαστε Χριστιανοί; Μάλιστα κύριε! Καλύτεροι! Διότι ὑπῆρξε μία συνύπαρξις μεταξὺ Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ καὶ Χριστιανοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ πολέμησαν στοὺς πολέμους τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸ 634 ἕως τῆς σήμερον! Ἐνῷ ὅσοι Ἕλληνες ἔπεσαν στὸ μωαμεθανικὸν χωνευτήριον ἐξισλαμίσθησαν καὶ ἀπέκτησαν τὸν ἐθνισμὸν ῾Μωαμεθανός᾽!! Τὸ ὅτι ἐγὼ καὶ πιθανῶς ἐσεῖς δὲν είμεθα Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ μᾶς τυφλώνῃ! Μόνον πράκτορες τοῦ ἐξισλαμισμοῦ μας εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτὸ τὸ γελοῖον ἐπιχείρημα!!

==Καὶ τὸ ἐπιχείρημα κολοσσός: ΔΕΝ ἤμαστε βιολογικὰ Ἕλληνες, ἤμαστε μπάσταρδοι! Ὄχι, κύριε, ἤμαστε βιολογικὰ Ἕλληνες ἀποφαίνεται ἡ ἐπιστήμη! Ἔχεις ἐσὺ ὑπ᾽ὄψιν σου ἄλλες ἐπιστημονικὲς ἐργασίες;;; Μὴν υἱοθετεῖς ἀνόητε τὸ πιὸ αἰσχρὸ ἐπιχείρημα τῶν αἰσχρότερων ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
--------
Φίλοι μας, που δεν επιθυμούν να διαβάσουν εκτεταμένα συγγράμματα, όπως η "Ελληνική θρησκεία" κι ούτε πολυσέλιδα κείμενα, καν την "Ομολογία πίστεώς" μας, ζητούν να τους ειπούμε με "δυό λόγια" τί είναι η Ελληνική μας θρησκεία. Αυτό δεν είναι εύκολον αλλά ας δοκιμάσωμε προχείρως:
1. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία του Ελληνικού Πολιτισμού και συγχρόνως το απόσταγμα αυτού. Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι ο καρπός της ελληνικής θρησκείας και το μέτρον αξιολογήσεώς της!
2. Η Ελληνική θρησκεία (όπως και όλες οι άλλες άξιες του ονόματός των θρησκείες) έχει ως θεμελιώδη και πρώτην αρχήν της ότι «ο Κόσμος έχει Σκοπόν και Λόγον και Πρόνοιαν». Τούτο μάλιστα την διαχωρίζει εξ αρχής από την Αθεΐαν την οποίαν και αποδιοπομπεί ως μέγα κακόν κατά το ψήφισμα της Εκκλησίας του Δήμου του 431.
3. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία μεγάλη, πλήρης και δημοσία, ασκεί δημοσίως την λατρείαν της και την διδασκαλίαν της και απαραίτητος προϋπόθεσις διά τους πιστούς της αλλά συνάμα και σωτηριολογική έδρα της είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ.
4. Η Ελληνική θρησκεία αποτελεί μέγα και πλήρες σύστημα φιλοσοφικόν και ηθικόν, μεγαλοπρεπές οικοδόμημα απολύτως στεγανόν λογικώς και εδραζόμενον επί σταθερού κρηπιδώματος από αξιώματα τα οποία κλειδώνουν πλήρως μεταξύ των.
5. Η Ελληνική θρησκεία λατρεύει Θείες προσωπικότητες, Ήρωες, Δαίμονες και Θεούς, στους οποίους αποδίδει δόξαν τιμήν και προσκύνησιν [διά να το κατανοήσωμε: όπως ακριβώς έχουν και λατρεύουν οι χριστιανοί τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους]. Θεωρούμε δε από όλην την απειροπληθή πυραμιδοειδή ιεραρχίαν των Ανωτέρων Κόσμων ως κατάλληλον λατρευτικήν κορυφήν διά τον νυν χώρον και χρόνον τους Δώδεκα Θεούς.
Τί ΔΕΝ είναι η Ελληνική θρησκεία:
1. Η Ελληνική θρησκεία, ως θρησκεία πλήρης, μεγάλη και ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ, ΔΕΝ αποτελεί τμήμα, κλάδον, φιλοσοφικήν έκφρασιν ή ερμηνευτικήν πλευράν κάποιας άλλης θρησκείας!
2. Η Ελληνική θρησκεία, ως μέγα και πλήρες φιλοσοφικόν και ηθικόν σύστημα, αποτελεί Κανόναν ρυθμιστικόν του όλου βίου, ΔΕΝ είναι διακήρυξις, ούτε αναρχίας, ούτε ελευθεριότητος!
3. Η Ελληνική θρησκεία, ως θρησκεία πλήρης, μεγάλη, τελετουργική και περίοπτος και καταφανής, ΔΕΝ είναι ούτε Φιλοσοφική μικροθρησκεία, ούτε Θεοσοφική Στοά.
4. Η Ελληνική θρησκεία, ως λατρεύουσα αληθείς και υπαρκτές Θείες προσωπικότητες, Θεούς, ΔΕΝ είναι Θεατρική ψευδοθρησκεία αποδίδουσα τιμάς εις συμβολικάς προσωποποιήσεις αρετών ή καταστάσεων ως η "Θρησκεία της Δημοκρατίας" της Γαλλικής Επαναστάσεως!
5. Η Ελληνική θρησκεία είναι θρησκεία με πλήρες σωτηριολογικόν μεταφυσικόν περιεχόμενον. Η Ελληνική θρησκεία ΔΕΝ είναι Μαγεία, επωδές και λέξεις ισχύος και κατάδεσμοι· ΔΕΝ είναι Συνταγή μεταφυσικής μαγειρικής με μυστήριες τελετές και πρακτικές, ΔΕΝ είναι ούτε Γιόγκα, ούτε Τάντρα!

 


==========

16 Μαρτίου 2017

Ανδρέα Ανδριανόπουλου : Ο Μύθος της ισλαμικής ανοχής


Ο Μύθος της ισλαμικής ανοχής

Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Στις περισσότερες μελέτες για το Ισλάμ κάθε αναφορά στην μουσουλμανική παρουσία στην Δύση συνδέεται με την ανεκτική συμπεριφορά των  ισλαμιστών απέναντι στους κατακτημένους πληθυσμούς. Ιδιαίτερα πάντα μνεία γίνεται για την ισπανική κατάκτηση και για τον «παράδεισο» που είχε ουσιαστικά εγκαθιδρυθεί στην περιοχή της Ανδαλουσίας. Την ιδανική αυτή εικόνα ήρθε να κλονίσει μια τελευταία μελέτη ενός ισπανο-αμερικανού καθηγητή του Πανεπιστημίου Northwestern, του Dario Fernandez Morera. Στο βιβλίο του The Myth of the Andalusian Paradise: Muslims, Christians, and Jews under Islamic Rule in Medieval Spain (ISI Books, 2016) αποδομεί τον θρύλο της μουσουλμανικής ανθρωπιστικής συμπεριφοράς και περιγράφει με γλαφυρότητα την πραγματικότητα της ισλαμικής κατάκτησης.
Με ιδιαίτερη αναφορά σε πρωτογενείς πηγές της εποχής, αλλά και σε πιο σύγχρονες, περιγράφει  τις συνθήκες ζωής στην Ισλαμική Ισπανία αναδεικνύοντας την περιθωριοποίηση και την πολιτιστική καταπίεση των γηγενών πληθυσμών αλλά ακόμη και πολλών από τους ίδιους τους μουσουλμάνους. Περιγράφοντας σε αρκετή λεπτομέρεια τους κανόνες της νομικής σχολής του Σουνιτικού Ισλάμ  που κυριάρχησε στην Ισπανία, της σχολής Μαλάκι, την οποία και υιοθέτησαν οι Ουμαγιάδες στην αρχή Χαλίφηδες της Δαμασκού αλλά και οι Αμπασίδες της Βαγδάτης αργότερα, εξηγεί την βαρβαρότητα της καθημερινότητας που επέβαλαν αλλά και τις εξοντωτικές ποινές για κάθε απλή παράβαση.
Οι μύθοι της ανεκτικότητας που μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν στην επιστημονική ιστοριογραφία για την εποχή γκρεμίζονται και η αλήθεια της ισλαμικής κυριαρχίας, που στηρίζεται στις δοξασίες περί Ιερού Πολέμου (Τζιχάντ), έρχονται στο προσκήνιο. Τα περί ανωτερότητας του Ισλαμικού πολιτισμού που συχνά αναφέρονται σε άλλες μελέτες κατεδαφίζονται με λεπτομερείς αναφορές στη θέση των γυναικών, στα μαρτύρια των απίστων (κυρίως Χριστιανών αλλά και Εβραίων) αλλά και στις βάρβαρες εκδικητικές ποινές για κάθε παραστράτημα από τους κανόνες του δόγματος Μαλίκι. Αντί για τον υποτιθέμενο παράδεισο της «convivencia» (συμβίωσης) με έμφαση έρχονται στην επιφάνεια οι αγριότητες της ισλαμικής καταπίεσης και η αδίστακτη περιθωριοποίηση των «ντίμμυς» – των Χριστιανών υποτακτικών.
Σύμφωνα με τον Paul F. Crawford, Καθηγητή Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πεννσυλβανίας, το βιβλίο αυτό ήταν απόλυτα απαραίτητο για να ρίξει φως  στις τρέχουσες συζητήσεις για τον Ισλάμ και την Δύση και για να αντικρύσει με αλήθεια, μακριά από την εφιαλτική λογική της πολιτικής ορθότητας, τα πραγματικά γεγονότα που χαρακτήρισαν μια τόσο μεγάλη ιστορική περίοδο.
Αντί για θρησκευτική ανοχή και την επικράτηση ενός είδους πολύ-πολιτισμικότητας το βιβλίο του Morera αναδεικνύει την σκοτεινή πραγματικότητα μιας εποχής βίας, βασανιστηρίων κι έλλειψης της όποιας κατανόησης του ‘διαφορετικού’. Φαίνεται καθαρά μέσα από τις σελίδες αυτής της μελέτης για ποιο λόγο, αν και η μουσουλμανική κατάκτηση διήρκεσε γύρω στους 8 αιώνες στην Ισπανία, η φλόγα της ανατροπής του Ισλάμ παρέμεινε άσβεστη στις καρδιές των Χριστιανών υποτακτικών. Επιτρέποντας τελικά την «επανακατάκτηση» (Reconquista) από τους χριστιανούς βασιλείς της Καστίλλης, της Αραγώνος και του Λεόν.      
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Yale, Noel Valis, επισημαίνει πως η αυστηρή εφαρμογή του Ιερού Νόμου (της Σαρία) στην Ανδαλουσία, με τις συνακόλουθες διακρίσεις εναντίον των μη-μουσουλμάνων και την υποβάθμιση των γυναικών, συνέβαλε στην μιζέρια της καθημερινής ζωής και στην υπαρξιακή δυστυχία των τοπικών πληθυσμών. Όλα αυτά αποδεικνύουν τον «ακαδημαικό μύθο» που για χρόνια συντηρείται περί ανοιχτόμυαλης δήθεν διακυβέρνησης από τους ισλαμιστές αφέντες της μεσαιωνικής Ισπανίας και του αμοιβαίου σεβασμού που αυτοί υποτίθεται πως έδειχναν στους ετερόπιστους υπηκόους τους. «Η μελέτη δείχνει με κάθε λεπτομέρεια την απαξίωση, τις διακρίσεις, την επίσημη ανισότητα και την αυθαίρετη βία που επέβαλαν (οι κυρίαρχοι μουσουλμάνοι επί των χριστιανών υπηκόων τους) στην Ισλαμική Ισπανία» επισημαίνει ο Daniel Pipes, εκδότης του «Middle East Quarterly».

Δυστυχώς το βιβλίο αυτό του Morera, εκθέτει πολλούς διεθνώς αναγνωρισμένους ακαδημαικούς, από σχολεία όπως το Yale, το Harvard, το Chicago, το Princeton, το Λονδίνο και η Οξφόρδη, σαν απολογητές περίπου της Τζιχάντ - πάνω στην οποία στηρίχθηκε και η κατάκτηση αλλά και η διακυβέρνηση στη συνέχεια της μεσαιωνικής ισλαμικής Ισπανίας. Σύμφωνα με το FrontPage Magazine το αποκαλυπτικό αυτό βιβλίο του Morera καταρρίπτει όλους τους μύθους περί Ισλαμικής δήθεν ανοχής αποδεικνύοντας την βαρβαρότητα του Σουνιτικού Ισλάμ της εκδοχής Μαλάκι (που πρέπει εδώ να σημειωθεί πως δεν είναι και η αυστηρότερη, εφ’ όσον υπάρχει και η νομική εκδοχή των Χαμπάλις, που εφαρμόζεται στην Σαουδική Αραβία των φανατικών σαλαφιστών Ουαχάμπις).   

Συνοπτικά αξίζει να σκεφθεί κάποιος πως η Δύση ζούσε – και εν πολλοίς ζει ακόμη – κάτω από την ψευδαίσθηση πως το Ισλάμ είναι ειρηνικό, ανθρωπιστικό και λειτουργεί με γνώμονα την αγάπη και την ανοχή των πάντων. Το «The Myth of the Andalusian Paradise» ταρακούνησε σίγουρα τα στατικά ύδατα της Δυτικής μακαριότητας. Ακόμη όμως δεν είναι σίγουρο πόσοι ακριβώς – από τους ηγέτες των δυτικών δημοκρατιών - έχουν συγκλονισθεί.
=====================

7 Μαρτίου 2017

5 Μαρτίου 2017

21 Φεβρουαρίου 2017

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ -- ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ --ΕΔΩ:
https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKSDBKVkp3ZlVNaU0/view?usp=sharing


31 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ!!!!!!ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ 1960-1965
------
Το 1960-65 πραγματι ητο η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ, Ναι δεν υπήρχε ο κομμουνιστικός κίνδυνος και οι 70 τόσοι φόνοι τῆς Μεταπολιτεύσεως (μόνον εδώ στην γωνία του σπιτιού μου δύο: Μπακογιάννης, Βρανόπουλος)! Δεν υπήρχαν οι «Ἁντιεξουσιαστές» που καίνε και διαγουμίζουν την ζωή μας! Κάθε χρονιά ήταν και καλύτερη, πήραμε το βραβείο διά την οικονομική ανάπττυξη από τον ΟΟΣΑ! Μόνον φτώχεια δεν υπήρχε! Ο πατέρας μου ητο δημόσιος υπάλληλος και με εκείνον τον μισθό ζήσαμε καλά και πήραμε και σπίτι! Και ΚΥΡΙΩΣ η κοινωνία μας είχε ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ, ούτε Νεγρίδες , ούτε ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ έποικοι, ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΝ να φαντασθής τότε τον Νόμο της Ιθαγένειας!
Παν. Μαρίνης
-------

16 Νοεμβρίου 2016

Παν. Μαρίνης : ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΟΜΠΑΜΑ

Παν. Μαρίνης
ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΟΜΠΑΜΑ
----


Στὴν Ἀμερικὴν ἡ κάθε εἴδους κριτικὴ διὰ τὰ πεπραγμένα τῶν Προέδρων εἶναι συνήθης καὶ ἐθιμικὴ καὶ ἀπὸ αὐτὴν δὲν διέφυγε οὐδεὶς πρόεδρος! Νομίζεις ὅτι σκοπὸς τῶν ΜΜΕ εἶναι νὰ καταβροχθίζουν τὸν Πρόεδρον!  Καθημερινὴν κριτικὴν ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους σκώματα ἀντιμετώπισαν οἱ Μπούς, ὁ Κλίντον, ὁ Τζίμμυ Κάρτερ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι! Τώρα ὅλοι ὁμοῦ ἐπιτίθενται ὡς ὕαινες νὰ κατασπαράξουν τὸν Ντόναλντ Τράμπ, ὅλα τοὺς ἐνοχλοῦν, ἀπὸ τὰς ἰδέας του ἕως τὸ πρόσωπόν του καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ κτένισμα τῆς κόμης του! Βεβαίως, ἡ ζωή τους μπαίνει στὸ μικροσκόπιον, συχνάκις κατὰ τρόπον ἀνάξιον καὶ μικρολογικόν! Ὅμως, τὸ ἀντίθετον συμβαίνει μὲ τὸν κ. Ὀμπάμα καὶ τὴν σύζυγόν του! Ἡ ζωή τους ἕως τὴν ἀνάρρησιν στὸν Λευκὸν οἶκον παραμένει τελείως σκοτεινὴ καὶ παντελῶς ἄγνωστος, οὐδεὶς δὲ ἔχει διάθεσιν νὰ τὴν ἐρευνήσῃ! Ἡ σιωπὴ διὰ τὸ παρελθόν τους λαμβάνει τὴν διάστασιν ἀφ᾽ἑνὸς σκανδάλου καθὼς ἔχουν ἐξαφανισθῆ ἀκόμη καὶ τὰ πρακτικὰ τῆς Βουλῆς τοῦ Ὀχάϊο μὲ τὶς ὁμιλίες του ὅτε ἦτο ἐκεῖ βουλευτής, καὶ ἀφ᾽ἑτέρου ἀξιοπεριέργου καθὼς δὲν ἔχει δημοσιευθεῖ οὐδεμία φωτογραφία ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ ζευγαριοῦ καὶ τῶν παιδιῶν τους στὴν μικρὴν ἡλικίαν τους! Τὸ ἀντίθετον συνέβη μὲ ὅλους τοὺς προέδρους καὶ τώρα μὲ τὸν Ντόναλντ Τράμπ, ὅπου λεπτομερῶς τὰ ΜΜΕ ἀναλύουν κάθε ἡμέραν τοῦ προτέρου βίου των! Ὡς ἐνθυμεῖσθε τὸ πρῶτον ποὺ ἐμάθαμε διὰ τὸν Μπὶλ Κλίντον ἦτο τὸ ἀνάγνωσμα τῶν νεανικῶν του χρόνων! Ὅταν δὲ οἱ πρόεδροι ἀναλαμβάνουν τὸ ἀξίωμά των τότε ἡ καθημερινὴ κάθε εἴδους κριτικὴ ἀποτελεῖ τὸ περιεχόμενον τῶν ἐφημερίδων! Ἐξαίρεσις καὶ ἐδῶ τὰ πεπραγμένα τοῦ κ. Ὀμπάμα τὰ ὁποῖα προσεγγίζονται μὲ πολλὴν προσοχὴν καὶ ἀντιμετωπίζονται ἀποκλειστικῶς μὲ ἀηδιαστικοὺς δουλικοὺς ἐπαίνους ἀνταξίους τοῦ χειρίστου τυραννικοῦ καθεστῶτος! Τοιαύτη εἶναι ἡ στάσις ὄχι μόνον τῶν ἀμερικανικῶν ΜΜΕ ἀλλὰ καὶ αὐτῶν ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης καὶ ἀφορμὴν διὰ τὸ παρὸν σημείωμά μας λαμβάνομε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἐμετικοὺς ἐπαίνους διὰ τὸν κ. Ὀμπάμα ἀπὸ τὴν πρωϊνὴν ραδιοφωνικὴν ἐκπομπὴν τῆς ΕΡΤ!
Ὁ κολοφὼν τῆς δουλικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ κ. Ὀμπάμα ἀπὸ ὅλον τὸν Δυτικὸν κόσμον ἦτο ἡ ἀπονομὴ εἰς αυτὸν προτοῦ ἀναλάβει τὸ ἀξίωμά του τοῦ Νόμπελ Εἰρήνης! Ἀπονομὴ ἡ ὁποία ἐξηυτέλισε τὴν ἰδίαν τὴν ὔπαρξιν τοῦ βραβείου καὶ ἐνεθύμισε ἐποχὰς ἐσχάτης παρακμῆς! Συναφῶς, ὑπῆρξε καλὸς Πρόεδρος ὁ κ. Ὀμπάμα; Καλὸς διὰ τὴν Εἰρήνην ἢ καλὸς διὰ τὰ συμφέροντα των ΗΠΑ καὶ τῆς Δύσεως; Ἡ ἀπάντησις εἶναι σαφής: Διέλυσε ὁτιδήποτε παρέμενε εἰρηνικὸν στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν καὶ ὁτιδήποτε ἦτο προοδευτικὸν-φιλοδυτικόν! Ἐδημιούργησε μὲ πράκτορες καὶ χρῆμα καὶ τελικῶς μὲ τὴν γυμνὴν βίαν τὴν Ἀραβικὴν Ἄνοιξιν χωρὶς νὰ ἔχῃ κἂν πρόγραμμα διὰ τὴν ἐπομένην ἡμέραν! ''Κάναμε λάθος'' εἶπε ἡ κ. Χίλαρυ πρὸ μερικῶν ἡμερῶν: Ὄχι!  ''Κάναμε λάθος'' δικαιούμεθα νὰ τὸ εἰποῦμε ὅταν εἰχαμε σχέδιον καὶ πρόγραμμα τὸ ὀποῖον δὲν εὐοδώθη εἰς τὴν πρᾶξιν! Ὅταν δὲν υπῆρχε οὐδὲν σχέδιον; Στὴν Τυνησίαν ἐκρήμνισαν τὸ καθεστὼς Μπὲν Ἀλῆ τὸ ἄριστον ὅλου τοῦ μωαμεθανικοῦ κόσμου χωρὶς πρόνοιαν τοῦ τί θὰ ἐπακολουθήσῃ μὲ ἀποτἐλεσμα νὰ ἐγκατασταθῇ τὸ πλέον ἀχρεῖον ἀπὸ ὅλα τὰ παγκοσμίως ὑπάρχοντα μωαμεθανικὰ κόμματα! Στὴν Λιβύην ἀνέτρεψαν τὴν δικτατορίαν Καντάφι καὶ ἔφεραν τὸ ἀπόλυτον χάος! Ἡ χώρα ἐγύρισε στὴν λιθίνην ἐποχήν! Στὴν Αἴγυπτον ἀνέτρεψαν τὸ ἐπίσης ἄριστον καὶ φιλοδυτικὸν καθεστὼς Μουμπάρακ καὶ ἔφεραν (δὲν ἔφεραν, μόνα τους ἐξηλίχθησαν τὰ πράγματα) τὴν Μωαμεθανικὴν Ἀδελφότητα καὶ μετὰ τὴν στρατιωτικὴν δικτατορίαν! Στὴν Συρίαν μὲ μανίαν ἠθέλησαν καὶ θέλουν νὰ ἐξοντώσουν τὸ κοσμικὸν προοδευτικὸν καθεστὼς τοῦ κόμματος Μπάαθ ὑπὲρ τῶν φανατικῶν καὶ θρησκολήπτων Σουννιτῶν τῆς Χόμς-Χάμας ποὺ τοὺς ἔχουν βαπτίσει ''μετριοπαθής ἀντιπολίτευσις''! Στὸ Ἰρὰκ, Ἀφγανιστὰν πάλιν ἠκολουθήθη πολιτικὴ χωρὶς πρόγραμμα ὥστε ἐδημιουργήθη καὶ ἐθέριεψε τὸ ISIS. Ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν δρᾶσιν τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον ΔΕΝ ωφελήθηκε οὔτε ἡ Εἰρήνην κι οὔτε τὰ συμφέροντα των ΗΠΑ καὶ τῆς Δύσεως κι οὔτε φυσικὰ οἱ ἴδιοι οἱ δύσμοιροι αὐτοὶ λαοί! Τώρα, λέγομε, νὰ τοῦ ἀπονεμηθῇ τὸ  Νόμπελ Εἰρήνης! Σὲ σεμνὴ τελετὴ ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς Ἐγγὺς-Μέσης Ἀνατολῆς! Ὁ κ. Ὀμπάμα ὑπῆρξε ὅθεν ὁ κατ᾽ἐξοχὴν ἀποτυχὼν Πρόεδρος, ὁπότε πρὸς τί οἱ ἔπαινοι;
Πιστεύομε ὅτι τελικῶς ὑπάρχει ἕνα στοιχεῖον ποὺ δικαιολογεῖ τὴν δουλικὴν συμπεριφορὰν καὶ τοὺς ἐπαίνους! Ὁ κ. Ὀμπάμα ἀποτελεῖ τὸ πρότυπον τοῦ νέου Δυτικοῦ ἀνθρώπου ποὺ θέλουν οἱ Κοσμοεξουσιαστές: Βιολογικὸν ὑβρίδιον, Νεγρίδης μὲ ἐκφυλισμένο Λευκό, Μωαμεθανὸς ἐκ Μωαμεθανοῦ πατρός! Τουτέστιν ὁ ΤΕΛΕΙΟΣ νέος ἄνθρωπος! Τὸ ἰδεῶδες τοῦ προγράμματος δυσγονικῆς ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν οἱ Σκανδιναυΐκὲς χῶρες!

9 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΝΑΙ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΟΙ, ΦΟΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ:
ΝΑΙ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΟΙ, ΦΟΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ!!
--τὸ κύριον ζήτημα--
-------Μάλιστα διὰ πρώτη φορὰ ἡ λευκὴ ἐργατικὴ τάξις τῆς Ἀμερικῆς ἀνεγνώρισε τὴν ὕπαρξίν της καὶ ἐψήφισε ὡς μειονότης! Ἕως τὰ τώρα ἡ ἐκκωφαντικὴ καὶ κακοήθης διδασκαλία καὶ προπαγάνδα τῶν νικητῶν τοῦ πολέμου διεμόρφωσε μίαν ἀξιοπερίεργον ψυχικὴν κατάστασιν στὴν Εὐρώπην καὶ στὶς ὑπερπόντιες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ΗΠΑ, Καναδᾶς, Αὐστραλία κλπ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΩΤΗ:
Συμφώνως πρὸς αὐτὴν ὅλοι οἱ λαοὶ πλὴν τῶν Εὐρωπαίων διαθέτουν ράτσα, ἔθνος, κουλτούρα, γῆ καὶ σύνορα. Εδονεῖτο ἀπὸ διαδηλώσεις ἡ Εὐρώπη ἐπὶ δεκαετίας ὑπὲρ αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων τῶν τριτοκοσμικῶν! Διαδηλώσεις: τί δουλειά ἔχουν οἱ Ὁλλανδοὶ στὴν Νότιο Ἀφρική; Νὰ τοὺς σφάξουμε! [οἱ ἀγράμματες αὐτὲς γενεές τῶν Εὐρωπαίων δὲν γνωρίζουν καὶ ἱστορία, ὅτι οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς εἶναι οἱ Ὁλλανδοὶ καὶ κατόπιν κατέφθασαν οἱ ἐπιδρομεῖς Καφρῖδες καὶ Ζουλοῦ!] Ναί! Τί δουλειὰ ἔχουν οἱ Ἕλληνες στὴν Αἴγυπτο; Ὁ Νάσερ δὲν ἤθελε νὰ βλέπῃ Ἕλληνες κι οἱ Ἕλληνες τῆς Ἑλλάδος τὸν χειροκροτοῦσαν [πιὸ ἀγράμματες αὐτὲς οἱ γενεές τῶν Ἑλλήνων δὲν ἐγνώριζαν ὅτι οἱ  Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου ἐγκατεστάθησαν προσκληθέντες ἀπὸ τὸν Φαραὼ Ψαμμίτυχο, 1.500 ἔτη προτοῦ στρογγυλοκαθήσουν οἱ κατακτητὲς Ἄραβες!] Πολὺ ρατσιστὲς οἱ τριτοκοσμικοί, δὲν θέλουν νὰ βλέπουν Ἕλληνες στὴν γειτονιά τους, κι ἔτσι εἶναι τὸ σωστὸ μᾶς ἔλεγαν καὶ μᾶς λέγουν σὲ ὅλους τοὺς τόνους οἱ προοδευτικοὶ ἀριστεροὶ ὀπαδοὶ τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ! Ρατσιστὲς μεγάλοι οἱ τριτοκοσμικοί, καὶ θέλουν τὴν γῆ ἰδική τους καὶ ἔχουν καὶ κουλτούρα δική τους καὶ διόλου δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ βλέπουν τὴν εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα! Καὶ οὕτως εἶναι τὸ σωστὸ διεκήρυξαν οἱ 121 Γάλλοι διανοούμενοι ποὺ στὴν γνωστὴν διακήρυξίν των ἀπεφαίνοντο ὅτι ὅποιος Ἀλγερινὸς φονεύει ἔναν Γάλλο δὲν κάνει ἁπλῶς ἕνα καλό, ἀλλὰ δύο καλά!!
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ:
Οἱ Εὐρωπαῖοι ΔΕΝ διαθέτουν ράτσα, ἔθνος, κουλτούρα, γῆ καὶ σύνορα! Ὅπως λέγει σήμερον ἡ κυβέρνησις τῆς Σουηδίας, ὅταν κάνει αἴτησιν διὰ μίαν θέσιν ἐργασίας ἕνας Σομαλὸς κι ἕνας Σουηδὸς πρέπει νὰ προτιμηθῇ ὁ  Σομαλὸς διότι αὐτὸς ἔχει καταγωγή, ράτσα, ἔθνος καὶ κουλτούρα, πράγματα πολὺ σημαντικὰ ποὺ διαπλάθουν σωστὰ τὸν ἄνθρωπο, ἐνῷ αὐτὰ τὰ στερεῖται Ὁ Σουηδός!! Ὁλλανδοὶ δικαστὲς δικάζουν διὰ πολλοστὴν φορὰν τὸν κ. Βίλντερς διότι εἶναι ρατσιστὴς διότι «διακρίνει μεταξὺ τῶν Μαροκινῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν ἐντοπίων Ὁλλανδῶν»!! Στὴν Ἀμερικὴ τὰ πλέον δολοφονικὰ κινήματα τοῦ Νεγρικοῦ ρατσισμοῦ ὅπως οἱ Μαῦροι Πάνθηρες καὶ τώρα τὸ Black lives matter γίνονται δεκτὰ μὲ καθολικὲς ἐπευφημίες, ὅπως ἡ ὑπὲρ ρατσιστικὴ καὶ τρομοκρατικὴ Μωαμεθανικὴ CAIR ποὺ πράγματι διαφεντεύει τὴν πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ! Ὅμως κάθε ὀργάνωσις Λευκῶν ἢ ἡ ἀπλῆ ὁμολογία ὅτι ἠ ράτσα τῶν Λευκῶν εἶναι ἀνώτερη καταδικάζεται καὶ διώκεται ὡς ἐγκληματική, Κου Κουξ Κλάν [ἡ ἀντίστασις τῶν Λευκῶν στὴν Νεγρικὴ τρομοκρατία ποὺ ἐδημιούργησαν καὶ ἐπέβαλαν οἱ νικηταὶ Βόρειοι] κι ἄλλα χειρότερα! Οἱ μορφωμένοι στὰ πανεπιστήμια Λευκοὶ τὰ πιστεύουν ὅλα αὐτά! Τὰ ἀμερικανικὰ πανεπιστήμια εἶναι ὅμοια τὰ ἑλληνικά, λίγο ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν γνῶσιν καὶ ἔχουν ὡς κύριον σκοπὸν τὴν πλύσιν ἐγκεφάλου τῶν ἀφελῶν ἄβγαλτων Λευκῶν νέων στὶς ἀρχὲς τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ! Οὕτως οἱ μορφωμένοι στὰ πανεπιστήμια Λευκοὶ ὄντες ἀπολύτως ἀντιρατσιστὲς καὶ πεπεισμένοι ὅτιν ὅλα τὰ κακὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν κατώτερη καὶ ἐγκληματικὴ Λευκὴ ράτσα ἐψήφισαν μαζικῶς τὸν κ. Ὀμπάμα διότι ἦτο μουλάτος καὶ Μωαμεθανός, ὁ τέλειος συνδυασμὸς ποὺ τὸν ἀνεδείκνυε ὡς λυτρωτὴ τῆς Ἀμερικῆς ἀπὸ τοὺς κακοήθεις Λευκοὺς WASP!!
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ…
ὅτι ἡ δευτέρα διδασκαλία ἔρχεται εἰς δεινὴν ἀντίφασιν πρὸς τὴν πρώτην ἀλλὰ καθὼς ἡ Μεταπολεμικὴ Ἐξουσία βγάζει προγραμματικῶς ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἄλογα καὶ παράλογα ἀνιμάλια, διόλου δὲν τὴν ἐνοχλεῖ ἡ ἀντίφασις, ἀφοῦ κανἐνα ἀνιμάλιο δὲν θὰ τὴν ἐντοπίση!
ΟΠΟΤΕ ΧΘΕΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΤΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ:
Βλέπετε τὸν ἐκλογικὸν χάρτην! Οἱ μορφωμένοι καλῶς ἔχοντες Λευκοὶ τῶν πλουσίων περιοχῶν τῶν δύο Ἀκτῶν, πίστοι στὴν πλύσι ἐγκεφάλου τους ἐψήφισαν κατὰ τὰς ἐπιταγὰς τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ τὸν κακοήθη προπαγανδιστὴν καὶ ἐφαρμοστήν του, τὸ ὁλοὲν καὶ Μαρξιστικώτερον Δημοκρατικὸν κόμμα!!
Ὅμως, ἡ λευκὴ ἐργατικὴ τάξις τῆς Ἀμερικῆς, οἱ Blue collars ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πλειονότητα τῶν πληθυσμῶν τῶν Μέσων καὶ Νοτίων πολιτειῶν ἀνένηψαν καὶ ἐψήφισαν καὶ ἔδωσαν στὴν νίκην στὸν Ντόναλντ Τράμπ! Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐργασίας, τοῦ τιμίου μόχθου, οἱ ἀπόγονοι τῶν πιονιέρων ποὺ ἔκαναν τὴν Ἀμερικὴ μεγάλη! Δὲν εἶναι ἀφελεῖς καὶ κατανοοῦν καλύτερον ἀπὸ τοὺς πανεπιστημιακοὺς τὴν δεσποτεία τῶν τραπεζῶν καὶ τῆς τοκογλυφίας ποὺ ἀπομυζεῖ τὴν ἰκμάδα τοῦ μόχθου τους καὶ τοὺς ἀνόμους σκοποὺς τῆς καταστροφῆς των ποὺ ὑπηρετεῖ ἡ δῆθεν φιλάνθρωπη ὑποδοχὴ τῶν λαθρομεταναστῶν! Ὁπότε ἐχρειάζετο ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ ἐξέφραζε τὶς γνώμες καὶ τοὺς φόβους των, ὁ λαϊκὸς ἡγέτης! Ὁ  Ντόναλντ Τράμπ ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ἕνας λαϊκὸς ἡγέτης ποὺ αἰσθάνεται καὶ ἐκφράζει τοὺς πόθους τοῦ λαοῦ κι ὄχι μιὰ μαριονέττα στημένη ἀπὸ τὰ ΜΜΕ! Διὰ τοῦτο τὸν φοβοῦνται παθολογικὰ οἱ ἐξουσιαστές, τὸ κατεστημένο, τὸ λόμπυ τῶν τραπεζιτῶν καὶ φυσικὰ τὰ παπαγαλάκια τῶν ΜΜΕ! Ὁ Ντόναλντ Τράμπ ὑπῆρξε δι᾽αὐτοὺς ἡ φωνὴ ἐξυπνισμοῦ ποὺ τοὺς ἔκανε νὰ αἰσθανθοῦν τὸ ποῖοι εἶναι καὶ νὰ ἰδοῦν τὴν ἰσχῦν τους! Τοὺς ἔδειξε ὅτι ὀφείλουν νὰ εἶναι καὶ μισαλλόδοξοι καὶ φοβικοί! Νὰ μισοῦν καὶ νὰ φοβοῦνται τὰ μεγάλα δεινά, τὶς καταστρεπτικὲς θεομηνίες, τὸν κακοήθη Πολιτιστικὸν Μαρξισμόν, τὸν εἰσβολέα Μωαμεθανισμόν, τοὺς Hispano ποὺ συρρέουν μὲ τὶς Μεξικανικὲς σημαίες τους διὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὸν νοσηρὸν ἀντιρατσισμὸν τῶν Λευκῶν καὶ νὰ καρπωθοῦν τὰ πλούσια ἐπιοδόματα καὶ τελικὰ ὡς λέγουν νὰ γίνῃ ἡ χῶρα ἀπὸ τὸ Τέξας ἕως καὶ τὴν Καλιφόρνιαν καὶ πάλιν Μεξικανική! Ἐπίσης, ὅτι κατὰ κύριον λόγον ὀφείλουν νὰ εἶναι ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ, νὰ ἐπιστρέψουν στὴν ἰδεολογίαν καὶ τὴν Κοσμοθέασιν τὴν τόσον σοφὴν καὶ σεβαστὴν τῶν Ἱδρυτῶν Πατέρων, τὴν ὁποίαν δυστυχῶς ἐγκατέλειψε ἡ Ἀμερικὴ ὅταν μετὰ τὴν δολοφονίαν τοῦ προέδρου William McKinley (1901) ἐγκατεστάθη στὴν ἐξουσίαν τὸ λόμπυ τῶν τραπεζιτῶν, καὶ τῆς ὁποίας τὸ ἄκρως ἀντίθετον ἀποτελεῖ ἡ νῦν  ἰδεολογία τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος!

============

6 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ


ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
-κυρία θέσις-
-----
Οἱ δημοσιογράφοι ποὺ ἀναλύουν τὸν ἀνασχηματισμόν τῆς κυβερνήσεως στέκονται εἴτε στὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν διαφωνούντων μὲ τὴν Τρόϊκα (σωστό; ἡ ἰδεολογία τοῦ κ. Παπαδημητρίου τί εἶναι; φιλοτροϊκανὴ ἢ φιλοτριτοκοσμική;), εἴτε στὰ σηπτικὰ φαινόμενα ''ρωμαϊκῆς παρακμῆς'', π.χ. ὁ Κατρούγκαλος ἔφυγε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον Ἐργασίας καταδιωκόμενος ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἐμπαίζοντάς μας, αὐτὸς καὶ ὁ πρωθυπουργός, ὑπουργοποίησαν τὴν νεαρὰ ὑπάλληλον τοῦ γραφείου του.*
Ὅμως, τὸ κύριον ζήτημα εἶναι ἄλλον: Προωθεῖται ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸν διπλοῦς στόχος:
1) Ἀφ᾽ἑνὸς ὁ κομμουνιστικὸς μετασχηματισμὸς τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς κοινωνίας κατὰ τὸ Λατινοαμερικανικὸν πρότυπον Κάστρο-Σαντινίστας-Τσάβες** καὶ τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνασχηματισμοῦ πρὸς τὰ ἐκεῖ ἄγουν, ὡς π.χ. ἡ παρέα τῶν τριῶν 40ρηδων προσωπικῶν φίλων τοῦ πρωθυπουργοῦ!
2) Ἀφ᾽ἑτέρου, ὁ Ἀριστερισμός-Κομμουνισμός-Μαρξισμὸς ἀποτελοῦν ἀπὸ τὸ 1945 τὴν κυρίαρχην πολιτικὴν ἰδεολογίαν τῆς Ἑλλάδος!*** Τώρα ἐπιβάλλεται πλέον ὡς ἡ ὑποχρεωτικὴ κρατικὴ ἰδεολογία ποὺ δὲν θὰ δέχεται νὰ ὑπάρχῃ δεύτερη (ἰδὲ π.χ. τὴν διαδήλωσιν στὴν Ξάνθη κατὰ τῶν γραφείων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ ἐπικεφαλῆς τέσσαρες βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ) καὶ τὰ δημόσια σχολεῖα μετατρέπονται σὲ σοβιετικοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦτο ἐγένετετο ὑπουργὸς Παιδείας ὁ σκληρὸς κομμουνιστὴς ἰδεολογικὸς καθοδηγητὴς κ. Γιαβρόγλου!  
------------
*(α) Τὴν παρακμὴν ἐγκαθίδρυσε στὴν Ἑλλάδα ὁ Ἀνδέας Παπανδρέου, ὑπουργοποίησε τὸν δικηγόρο του, τὸν γιατρό του κλπ. ὅμως τηροῦσε κάποια προσχήματα, ἂν καὶ εἶχε γνωρίσει ἀρκετὲς νεαρές! (β) Οἱ κλασσικοὶ εἶχον ὡς ἀπαράβατον θεσμὸν τὸ CURSUS HONORUM, τὴν σταδιοδρομιάν τῶν ἀξιωμάτων, ἡ ὁποία, λίγο-πολὺ ἐτηρείτο καὶ στὴν προ-1974 Ἑλλάδα, δηλαδὴ ὁ ὑπουργός, ὁ νομάρχης, ὁ δήμαρχος, ἦτο τὸ ἐπιστέγασμα μιᾶς καρριέρας, π.χ. ὁ συνταξιοδοτηθεὶς μὲ τὸν βαθμὸν Γ.Γ. ὑπουργείου δημόσιος ὑπάλληλος ἐγίνετο δήμαρχος. Σήμερον τὰ πράγματα ΑΝΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ: Ἡ ἐν λόγῳ νέα τὸ 2014 ἐτελείωσε τὰς σπουδάς της καὶ ἔλαβε τὸ διδακτορικόν της καὶ σήμερον ἀρχίζει καὶ αὐτὴ τὴν καρριέραν της διορισθεῖσα …ΥΠΟΥΡΓΟΣ!!

** Τὴν προτίμησίν του πρὸς  τὸ Λατινοαμερικανικὸν πρότυπον Κάστρο-Σαντινίστας-Τσάβες δὲν τὴν κρύβει ὁ Ἀλέξης ἀλλὰ φιλαλήθης ὢν τὴν ἔχει ὁμολογήσει πολλάκις καὶ μάλιστα ἤδη πρὸ τῶν ἐκλογῶν π.χ. στὴν συνέντευξίν του στὸν δημοσιογράφο Θόδωρο Ανδρεάδη-Συγγελάκη, ποὺ ἔγινε βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Alexis Tsipras, la mia sinistra» ἢ στὸ λατινοαμερικανικὸ κανάλι Telesur, 12/6/2012: «Η Βενεζουέλα αποτελεί ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να αφήσουμε πίσω το καπιταλιστικό μοντέλο που κυριαρχεί σήμερα στην Ευρώπη.»

***  Ὁ Ἀριστερισμός-Κομμουνισμός-Μαρξισμὸς ἀποτελοῦν ἀπὸ τὸ 1945 τὴν κυρίαρχην πολιτικὴν ἰδεολογίαν τῆς Ἑλλάδος, ὅμως τίνι τρόπῳ ἐπετεύχθη αὐτό; Τὴν στιγμὴν ποὺ ὁ Κομμουνισμὸς ἠττήθη στὸ πεδίον τῆς μάχης;; Συνηθίζομε νὰ ἐπαναλαμβάνομε τὸ λεχθὲν ὐπὸ τοῦ Στάλιν (Συνομιλίες μὲ τὸν Μίλοβαν Τζίλες) ὅτι πλέον στοὺς πολέμους ὁ νικητὴς θὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἰδεολογίαν του! Πράγματι αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια: ὁ καλύτερος τρόπος διὰ νὰ σὲ φονεύσουν ταχύτατα στὶς χῶρες τοῦ Σιδηροῦ Παραπετάσματος (καὶ στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα) ἦτο νὰ ὁμολογήσῃς ὅτι εἶσαι Μοναρχοφασίστας! Τώρα πῶς γίνεται στὴν Ἑλλάδα νὰ νικήσουν οἱ Μοναρχοφασίστες στὸν ἄγριο καὶ πολύνεκρο Συμμοριτοπόλεμο καὶ συγχρόνως, παρὰ τοὺς σωροὺς τῶν εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων τῶν Κομμουνιστῶν,  νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ Κομμουνιστικὴ κι ὄχι ἡ Μοναρχοφασιστικὴ ἰδεολογία;; Ἔχομε μίαν ἐξήγησιν: ἡ ἀπαισία φωνὴ τῶν νικητῶν τοῦ πολέμου εἶπε: «Στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ἔχομε κομμουνιστικὴ κυβέρνησι, ὅμως θὰ ἔχομε κομμουνιστικὴ κοινὴ γνώμη, ὥστε ἀδύνατη καὶ ἀσταθὴς νὰ τρώῃ σφαλιάρες γύρω-γύρω!» 
-------------
ΦΩΤΟ: Ἡ κ. ὑπουργὸς Ἐργασίας.

2 Νοεμβρίου 2016